Vedtekter

VEDTEKTER FOR SKJOLD SKOLES MUSIKKORPS

§ 1 ORGANISASJON

Skjold Skoles Musikkorps (SSM), stiftet 23 januar 1961, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland.

§2 FORMÅL

SSM skal være et janitsjarkorps og skal arbeide for å gi barn et trygt, positivt og utviklende fritidstilbud gjennom å gi musikantene et musikalsk tilbud på høyde med det beste de kan få i distriktet, og skal legge forholdene til rette for at de skal få utvikle sine ferdigheter enkeltvis og i samspill med sikte på å gi dem livslang utøvende musikkglede.

SSM skal søke å være en positiv kraft i forhold til sine omgivelser, gjennom utadrettet virksomhet til glede og nytte for sitt nærmiljø og skal bidra til å fremme en positiv oppfatning av korpsmusikk og korpsbevegelsen gjennom bevisst satsing på kvalitet både i repertoarvalg, utførelse og generell framferd.

§3 MEDLEMSKAP

3.1 Opptak og utmelding av medlemmer

Aspiranter, musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være godkjent av foresatte.

Ved innmelding i skolekorpset blir en automatisk medlem i NMF.

Korpset følger til enhver tid gjeldende alders-bestemmelser i NMF. Musikanter kan være medlemmer til 31.07 det året de fyller 19.

Utmelding skal foretas av foresatte derom medlemmet er under 15 år. Utmeldingsfrister er 15.11 og 15.04. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset.

3.2 Forutsetning for medlemsskap

a) Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
b) Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre.
c) Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
d) Musikantene plikter å møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid såfremt ikke gyldig fravær forhindrer dette. I tilfelle fravær skal dirigent/korpsleder varsles tidligst mulig på forhånd.
e) Instrumenter utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/-foresatte.
f) Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikk-aktiviteter må godkjennes av styret. En forutsetning for deltakelse i andre korps er at medlemmet har fylt 15 år og at forpliktelser overfor Skjold Skoles Musikkorps skal oppfylles i tilfelle arrangementskollisjoner.

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

a) Musikkorpsåret følger i hovedtrekkene skoleåret. Dette gjelder ikke regnskapsrapportering, som følger kalenderår.
b) Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet
c) Kontingenten forfaller til betaling innen de frister som fastsettes av styret.
d) Skolekorpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets medlemstall per 1. november.

3.4 Arbeidet i korpset

a) Korpsets øvelser følger i hovedtrekkene skoleåret.
b) Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper, f.eks. aspiranter, juniorkorps og seniorkorps.
c) Musikantene velger 2 tillitsvalgte.
(Det bør tas hensyn til kjønnsfordeling ved valg av tillitsmenn.)
d) Foreldre regnes som medlemmer i korpset og forpliktelser i forhold til dugnad etc faller på familien.

3.5 Suspensjon og eksklusjon

a) Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
b) Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom
c) I grovere tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon.
d) Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjons-vedtak kan ankes inn for kretsstyret.

§4 ÅRSMØTET

4.1 Status

Årsmøtet er høyeste myndighet i Skjold Skoles Musikkorps.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

a) Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15.mars.
b) Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.
c) Innkallingen sendes ut minimum 2 uker før årsmøtet.
d) Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet legges fram for årsmøtet.
e) Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet avholdes.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

a) På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av styret.
b) Følgende har tale-, forslags- og stemmerett :
-Foreldre kan møte med fulle rettigheter, dog slik at antallet stemmer fra en familie ikke kan overstige antallet musikanter i familien.
-Medlemmer som har fylt 15 år.
-Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
c) Følgende har tale- og forslagsrett :
-Medlemmer som ikke er fylt 15 år
-Foreldre til musikanter over 15 år der musikanten selv er til stede.
d) Følgende har talerett:
-Representanter fra NMF
-De årsmøtet velger å gi talerett til.
e) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall unntatt i de saker som krever kvalifisert flertall.

4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

a) Årsmelding
b) Regnskap
c) Budsjett for kommende år
d) Kontingenter
e) Saker som legges fram av styret.
f) Innkomne forslag
g) Valg

4.5 Valg

Styrets medlemmer velges for to år. Valgene bør foretas slik at halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Ved suppleringsvalg kan kortere funksjons-tid være aktuelt. Styret konstituerer seg selv.
To varamedlemmer, revisor og 2 medlemmer i valgkomiteen velges for ett år.
De som velges må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv.
Valg skal foretas skriftlig dersom noen krever det.

§5 STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av leder og 5 styremedlemmer. I tillegg møter musikantenes tillitsvalgte i styret.(Se pkt 5.3.b) Dirigenten deltar også i saker av betydning for den musikalske virksomheten.
I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.
5.2 Fullmakter

a) Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b) Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c) Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
d) Styrets leder eller to av styrets medlemmer tegner musikkorpset. Styret kan meddele prokura.

5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger

a) Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig
b) Musikkorpsets tillitsvalgte møter som observatører med tale- og forslagsrett.
c) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
d) Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

5.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

§6 MEDLEMSMØTER

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for musikkorpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller musikkorpsets medlemmer føler behov for det.

§7 KOMITEER

7.1 Revisjon
Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

7.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter §4.5.

§8 UENIGHETER/TVISTER

Uenigheter om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§9 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

a) Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall.
b) I tilfelle vedtak om oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto som disponeres av Skjold skole.
c) Det siste ordinære årsmøtet bestemmer hva som skal skje med musikkorpsets midler og eiendom.
d) Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF via NMF Hordaland senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

§10 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

§11 IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 02.10.03.